องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะและแนวทางในการบริหารจัดการขยะ [ 14 พ.ค. 2564 ]4
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 12 พ.ค. 2564 ]4
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.บ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 6 พ.ค. 2564 ]0
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" [ 29 เม.ย. 2564 ]1
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 19 เม.ย. 2564 ]9
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 19 เม.ย. 2564 ]3
7 ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ) [ 2 เม.ย. 2564 ]10
8 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 22 มี.ค. 2564 ]0
9 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2564 ]7
10 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.–อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]7
11 เอกสารโครงการเราชนะ [ 17 ก.พ. 2564 ]8
12 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรมเนียม [ 15 ก.พ. 2564 ]7
13 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ก.พ. 2564 ]8
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]8
15 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]7
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 21 ม.ค. 2564 ]0
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]0
18 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]0
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) [ 19 ม.ค. 2564 ]0
20 ขอเชิญเรียนรู้ E-Learning พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 18 ม.ค. 2564 ]8
 
หน้า 1|2|3|4