องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 "แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 12 ก.ค. 2564 ]2
2 ประชาสัมพันธ์ ระบบ "เพื่อนครอบครัว : Family Line" [ 12 ก.ค. 2564 ]1
3 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กองคลัง อบต.บ้านกอก ปี 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]2
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) [ 22 มิ.ย. 2564 ]3
5 ขอเชิญร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช [ 10 มิ.ย. 2564 ]13
6 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะและแนวทางในการบริหารจัดการขยะ [ 14 พ.ค. 2564 ]12
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 12 พ.ค. 2564 ]12
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.บ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 6 พ.ค. 2564 ]13
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" [ 29 เม.ย. 2564 ]12
10 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 19 เม.ย. 2564 ]11
11 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 19 เม.ย. 2564 ]12
12 ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ) [ 2 เม.ย. 2564 ]16
13 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 22 มี.ค. 2564 ]13
14 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2564 ]13
15 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.–อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]16
16 เอกสารโครงการเราชนะ [ 17 ก.พ. 2564 ]12
17 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรมเนียม [ 15 ก.พ. 2564 ]16
18 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ก.พ. 2564 ]16
19 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]13
20 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4