องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของ อบต.บ้านกอก พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 6 พ.ค. 2564 ]20
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 มี.ค. 2564 ]16
3 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 27 ม.ค. 2564 ]17
4 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 27 ม.ค. 2564 ]17
5 เอกสารให้ความรู้วันดินโลก [ 27 ม.ค. 2564 ]18
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับผู้รับบริการ [ 14 ม.ค. 2564 ]17
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านกอก [ 6 ม.ค. 2564 ]17
8 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]18
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]17
10 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด ปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]18
11 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]17
12 โรคมือ เท้า ปาก [ 1 มิ.ย. 2563 ]18
13 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2563 ]19
14 การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ม.ค. 2562 ]18
15 ข้อมูลหมู่บ้าน และศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ของตำบลบ้านกอก [ 9 ต.ค. 2561 ]19
16 ขั้นตอนการติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 2 ต.ค. 2561 ]18
17 เอกสารเผยแพร่ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร [ 8 พ.ค. 2561 ]59