องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน
 
ปกหน้า แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 ยุทศาสตร์การพัฒนา (2)
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 บัญชีสรุปโครงการ รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
คำนำ - ปลัด
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ