องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กองคลัง

 
 นางนิศากร   แนวประเสริฐ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
 นางสาวบังอร  หล่าบุตรศรี
นางสาวแสงดาว  ประสพหมู่
 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
   
  นางสาวนงนุช   จันณรงณ์

นางสาววีณา   ยะประพันธ์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้