องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม


 
  ชื่อ + นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
  โทรศัพท์ + 044-056 391
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th
 
  ชื่อ + นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-056 391
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th
   
 
  ชื่อ + นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ 
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-056 391
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th
 
  ชื่อ + นางนิศากร  แนวประเสริฐ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-056 391
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th
 
  ชื่อ + นายอำนาจ  ทองมวล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-056 392
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวดอกจันทร์  เอื้อศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-056 391
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th
 
  ชื่อ + นายยุทธนา  พิพิธกุล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 044-056 392
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th
 
  ชื่อ +  - รอบันทึกข้อมูล -
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 044-056 391
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th
 
  ชื่อ + - รอบันทึกข้อมูล -
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + 044-056 391
  อีเมล์ + admin@baankok.go.th